Inovace založené na spolupráci jako klíčová priorita českého zdravotnictví – poznatky z EIT Health Morning Talks v Praze

V době přísných regulací, demografického poklesu a zdlouhavého zavádění nových řešení se systém zdravotní péče ocitá na křižovatce. Z nedávné akce Morning Health Talks, kterou v Praze pořádalo uznávané inovační centrum DEX Innovation Centre – EIT Health Hub, však vyplynuly silné a pozitivní závěry. Za účasti 50 vlivných zdravotnických odborníků zde zaznělo jasné poselství: spolupráce mezi lékaři, výzkumníky, univerzitami, farmaceutickými společnostmi, start-upy a inovačními agenturami je klíčem k překonání těchto překážek a k zahájení nové éry ve zdravotnictví.

Jedenáct z dvanácti zdravotnických zařízení v Belgii považuje plné zavedení digitalizace za jednu ze svých hlavních priorit – uvedl Jérémy Martin z Belgie, který byl hlavní řečník na akci Morning Health Talks, která se konala v červnu v Praze. Poukázal na to, že digitální technologie mohou významně pomoci s prevencí a včasnou diagnostikou, což jsou dvě klíčové oblasti pro zlepšení zdravotní péče. Ke spuštění inovací v nemocnicích a klinikách – nejen v Belgii, ale po celé Evropě – je však nutná spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami.

Martin má coby Omichannel Engagement Partner pro farmaceutickou a diagnostickou společnost Roche za úkol zapojit do inovačního procesu různé zainteresované strany. Považuje za zásadní, aby byli aktéři v oboru přístupní, viditelní a otevření partnerství, což zahrnuje účast na akcích, konferencích a setkáních, stejně jako neustálé vzdělávání a otevřenost novým nápadům.

Zavedení 3D tisku v liberecké nemocnici

Závazek podporovat dosažitelnost a spolupráci se snoubí s potřebou trpělivosti a pochopení během integračního procesu, jak zdůraznila Vendula Macháčková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Krajské nemocnice Liberec.

„Když se zavádí úplná novinka, není pro lékaře vždy snadné ji začlenit do své práce. Zdravotnictví je složitý a regulovaný systém a ne všechno se do něj dá zavést hned. Je proto potřeba být trpělivý, jinak se nám změny nepodaří dosáhnout,” poznamenala Macháčková.

Dodala, že spolupráce může pomoci urychlit přizpůsobování se inovacím: „V Krajské nemocnici Liberec spolupracujeme s EIT Health na několika úrovních. Pravidelně se účastníme výzev s našimi nápady na inovace, abychom se mohli ucházet o finance z EIT Health a získat účelové prostředky z EU. V loňském roce jsme například společně realizovali projekt 3DIAMOND, který v nemocnici podpořil zavedení systému 3D tisku v předoperační přípravě.”

Překonávání problémů spojených s regulací a stárnutím

Další překážkou pro inovace je skutečnost, že zdravotnictví je silně regulovanou oblastí. „A je to tak správně, protože pracujeme s lidmi a jejich zdravím,” poznamenal David Skalický, který se ve společnosti Roche zabývá cenotvorbou, úhradami a legislativou. Dodal však, že „regulace by nás neměla odrazovat od nápadů a inovativního myšlení. V posledních letech například biologicky cílená léčba ztratila patent a my bychom měli zvážit, zda ji zpřístupnit širšímu počtu pacientů, kteří jsou k ní indikováni”. Takový krok by samozřejmě nebyl možný bez úzké spolupráce mezi lékaři, osobami s rozhodovací pravomocí a farmaceutickými společnostmi.

Podle Skalického představuje pro zdravotnictví obrovskou výzvu také demografický vývoj, kdy dochází ke stárnutí jak celkové, tak i lékařské populace. K jejímu překonání by měl být v České republice reformován systém postgraduálního vzdělávání mladých lékařů, jak navrhl zástupce společnosti Roche.

Podpora dlouhověkosti a spolupráce

Dalším řešením stárnoucí populace by byly inovativní metody, které by českým – a evropským – občanům umožnily žít déle a zdravěji, a také začlenění těchto řešení zdravého stárnutí do zdravotního a sociálního systému. „Roste povědomí o tom, co je to dlouhověkost a jak ji můžeme sami jako jednotlivci a občané podporovat,” řekl na akci Morning Health Talks zástupce Longevity Tech Fund Vladislav Severa a dodal: „V určité fázi života lidé zmoudří, ale nemusí si této životní zkušenosti dlouho plně užívat. Přál bych si, aby toto období trvalo pro každého z nás co nejdéle.”

Jan Kubalík z DEX Innovation Centre na závěr akce zdůraznil: „Akce EIT Health Morning Health Talk ukázala, že všichni zúčastnění jsou, jak se zdá, ochotni spolupracovat, i když si uvědomují, že jsou tu stále poměrně významné překážky, které je třeba řešit. Všichni si však uvědomují, že nikdo nemůže inovovat sám a že společnými silami můžeme tyto výzvy vyřešit rychleji. Úzkou spoluprací lze výzvy proměnit v příležitosti a připravit tak půdu pro inovativnější a odolnější systém zdravotní péče nejen v Česku, ale i v celé Evropě.”

O Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT)

EIT je největší evropský inovační ekosystém, který sdružuje téměř 3 000 partnerů ze špičkových podnikatelských, výzkumných a vzdělávacích organizací z celé Evropy ve více než 80 inovačních centrech. EIT posiluje schopnost Evropy inovovat tím, že podporuje řešení naléhavých globálních výzev a vychovává podnikatelské talenty, aby v Evropě vytvářel udržitelný růst a kvalifikovaná pracovní místa. EIT je orgánem EU a nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Institut podporuje dynamická celoevropská partnerství, znalostní a inovační společenství EIT, složená z předních společností, výzkumných laboratoří a univerzit, z nichž každá se věnuje řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu přes zdraví až po obnovitelné zdroje energie. Více informací naleznete na adrese https://eit.europa.eu.

O EIT Health

EIT Health je jedním z největších evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací ve zdravotnictví. Tvoří ji přes 130 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji. EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie. Více informací získáte na: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Klastr InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Zahrnuje polovinu Evropy, včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, a také další regiony zahrnuté do Regionálního inovačního programu EIT – Baltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko. Jedná se o skupinu zemí, kterou Evropský inovační zpravodaj (EIS) hodnotí jako mírné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a vzdělávání v oblasti zdravotní péče, zdravého životního stylu a aktivního stárnutí v regionu a překlenuje mezeru mezi regiony, které jsou lídry v inovacích a regiony, které se rozvíjejí.

O Regionálním inovačním programu EIT (EIT RIS)

Regionální inovační program EIT (EIT RIS) byl vytvořen Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), aby překlenoval rozdíl mezi regiony, které jsou lídry v inovacích, a těmi regiony, které se rozvíjejí. Program je realizován za účasti místních hubů. V oblasti zdravotní péče se program vyvíjí od roku 2016 a koordinuje jej EIT Health InnoStars. Program zahrnuje 14 EIT Health hubů nacházejících se ve 13 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. V České republice je tento program implementován ve spolupráci s českým hubem EIT Health – DEX Innovation Centre.

Zdroj: EIT

Hudební divadlo Karlín
Reklama
Deichmann
Reklama
Reklama
Arkham
Reklama